Objavljeni su zakoni koji reguliraju poreznu reformu

U ‘Narodnim novinama’ br. 115/16 objavljena je skupina zakona koji reguliraju poreznu reformu. Navedeni propisi stupaju na snagu 1. siječnja 2017. godine:

Opći porezni zakon
Zakon o Poreznoj upravi
Zakon o upravnim pristojbama
Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Zakon o porezu na promet nekretnina
Zakon o lokalnim porezima
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu
Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Facebook
Twitter
LinkedIn