Najmanje trajanje otkaznog roka u slučaju otkaza ugovora o radu

Za razliku od izvanrednog otkaza, redovitim otkazom se ugovor o radu otkazuje uz otkazni rok. Najkraće trajanje otkaznog roka propisano je u čl. 122. Zakona o radu (u nastavku: ZR), a ovisi o prethodnom trajanju neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca.

U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je najmanje:

  • 2 tjedna ako je radni odnos trajao neprekidno manje od 1 godine (iznimno kod probnog rada koji može trajati najduže 6 mjeseci otkazni rok je najmanje 7 dana)
  • mjesec dana ako je radni odnos trajao neprekidno 1 godinu
  • mjesec dana i 2 tjedna ako je radni odnos trajao neprekidno 2 godine
  • 2 mjeseca, ako je radni odnos trajao neprekidno 5 godina
  • 2 mjeseca i 2 tjedna ako je radni odnos trajao neprekidno 10 godina
  • 3 mjeseca ako je radni odnos trajao neprekidno 20 godina (ako je radnik navršio 50 godina života ovaj rok se produžuje za još 2 tjedna, a ako je radnik navršio 55 godina života za mjesec dana).

Navedeni rokovi skraćuju se za polovicu ako se radniku ugovor o radu otkazuje zbog povrede obveze iz radnog odnosa tj. ako je riječ o otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika.

Podatak o otkaznim rokovima kojih se moraju pridržavati radnik i poslodavac bitan su sadržaj ugovora o radu.

Otkazni rok ako ugovor o radu otkazuje radnik

Za slučaj kada radnik otkazuje ugovor o radu, može se kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu odrediti kraći otkazni rok za radnika nego za poslodavca. U tom slučaju primjenjivat će se za radnika povoljnije pravo sukladno pravilu iz čl. 9. st. 3. ZR-a.

Nadalje, ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog (čl. 122. st. 7. ZR-a). Vezano uz ovu odredbu često je pitanje u praksi što se smatra osobito važnim razlogom, odnosno može li se u taj razlog ubrojiti i zapošljavanje kod drugog poslodavca.

Prava radnika za vrijeme otkaznog roka

Za vrijeme otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje 4 sata tjedno radi traženja novog zaposlenja, a ako je radnik tijekom otkaznog roka oslobođen obveze rada, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka.

Tako se razdoblje otkaznog roka uračunava i u navršene mjesece za ostvarivanje prava na otpremninu i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

U ostala prava ubraja se i pravo na naknadu troškova prijevoza i svih drugih materijalnih prava koje bi mu pripadala u tom radnom odnosu da nije oslobođen obveze rada tj. kao da odrađuje otkazni rok. Primjerice, ako bi radnik ostvario i pravo na jubilarnu nagradu, jer bi tijekom otkaznog roka navršio ugovorene godine radnog staža, poslodavac bi mu trebao isplatiti i tu nagradu. To stoga što za vrijeme otkaznog roka i nadalje teku prava i obveze iz ugovora o radu pa tako i ugovorena plaća i materijalna prava.

Facebook
Twitter
LinkedIn