Dohodak i doprinosi od 1.1.2019. (NN 106/18) (dio od 1.12.2018.)

 • Povećanje iznosa porezne osnovice do 30.000,00 kn za primjenu porezne stope od 24%. Primjena stope 36% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kn.
 • Neoporeziva isplata nagrade za radne rezultate i drugih oblika dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 5.000,00 kn godišnje (primjena već od 1. prosinca 2018.).
 • Godišnji porez na dohodak će se plaćati po stopi od 24% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 36% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.
 • Usklađivanje visine poreznog opterećenja za iznajmljivače u turizmu koji plaćaju paušalni porez na dohodak, sa ciljem davanja mogućnosti jedinicama lokalne samouprave da upravljaju visinom poreza u skladu s fiskalnim potrebama i ciljevima gospodarskog razvoja, a u rasponu od 150,00 kuna do 1.500,00 kuna. Visina paušalnog poreza će se utvrditi po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
  Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti Odluke kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna.
 • Konačno oporezivanje primitaka sezonaca u poljoprivredi oporezivanjem po stopi od 12%. Jednako tako godišnju poreznu prijavu ne podnosi porezni obveznik za drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi.
 • Uzdržavanom djecom smatraju se i djeca, odnosno pastorčad koju poočimi i pomajke uzdržavaju te se uzdržavanim članovima smatraju maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava.
 • Pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove (uz već do sada propisano) ne će se uzimati u obzir i:
  – odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti;
  – stipendijenagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja te
  – potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke od nesamostalnog rada.
  I ako odredba o stipendijama može biti dvojbena iza riječi stipendije stavljen je zarez, a u pojašnjenju zakonodavca uz konačni prijedlog ovog Zakona dodatno stoji: Konačnim prijedlogom zakona predlaže se da se pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju u obzir stipendije bez obzira tko je isplatitelj. Dakle, uvjet isplate iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja odnosi se samo na nagrade.
 • Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje (ranije 3%), osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.
 • Briše se odredba kojom je bilo propisano da se dohotkom od osiguranja smatraju i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak
 • Propisuje se jednostavniji način godišnjeg obračuna poreza na dohodak za porezne obveznike umirovljenike te za kategoriju poreznih obveznika koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina). Dalje, godišnji porez na dohodak će se utvrđivati prema poreznoj osnovici kao i do sada, a tako utvrđen godišnji porez će se umanjiti za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ukoliko porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara. Od tako utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza te se utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.
  To će se primjeniti već pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. godinu i nadalje.
 • Mijenja se način oporezivanja primitka u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima te se isti više ne će smatrati dohotkom od nesamostalnog rada već dohotkom od kapitala. Porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica iz članka 68. Zakona plaćat će se po odbitku, po stopi od 24%.
 • Dohotkom od kapitala smatrat će se i drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti.
 • Pojednostavit će se oporezivanje dohotka ostvarenog u ili iz inozemstva radi činjenice da se na inozemnim ispravama dohodak iskazuje kao oporezivi dohodak sukladno inozemnim porezno pravnim pravilima.
 • Pojednostavit će se oporezivanje dohotka od samostalne djelatnosti u inozemstvu, izbjegava se obveza da porezni obveznici vode poslovne knjige i u Republici Hrvatskoj po drugačijim pravilima. Ostavlja se mogućnost da porezi obveznici plaćaju predujmove poreza na dohodak i za njih dostavljaju propisane izvještaje u Republici Hrvatskoj te na taj način odaberu da se taj dohodak utvrđuje na osnovu hrvatskih poreznih propisa.
 • Po osnovi ostvarene naknade koju ostvare fizičke osobe – nerezidenti više ne će postojati obveza obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak u slučajevima kada je na te naknade plaćen porez po odbitku u skladu s propisima kojima je uređeno oporezivanje dobiti. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit propisuje da se na naknade za nastupe (usluge) inozemnih umjetnika i športaša plaća porez po odbitku po stopi od 15% u slučaju kada se naknada plaća prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba i u tom slučaju ne nastaje obveza obračuna poreza na dohodak i doprinosa za fizičku osobu umjetnika i/ili športaša.
 • Dopunjuje se odredba kojom je propisano da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe odnosno propisuje se da se dohotkom ne smatraju niti primici po osnovi troškova prijevoza i smještaja u zdravstvene ustanove.
  Propisuje se i da se dohotkom ne smatraju niti:
  – udžbenici, radne bilježnice i bilježnice koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daju učenicima osnovnih i srednjih škola na redovnom školovanju odnosno novčane naknade koje iste isplaćuju na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica te
  – formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno ugroženih skupina koje bez naplate organiziraju pravne i/ili fizičke osobe, a koji se financiraju iz državnog proračuna i/ili proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova.
 • Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti, dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko razvojne projekte.
 • Pri promjeni načina oporezivanja se propisuje da se umjesto pisanog zahtjeva podnosi pisana izjava.
 • Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih potraživanja u 2019. godini i dalje, a koja su potvrđena u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i posebnim propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.
 • Član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator i upravitelj zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, obveznik je doprinosa u visini razlike između doprinosa prema osnovici osiguranja propisanoj člankom 21. stavkom 2. ovoga Zakona odnosno člankom 37. stavkom 2. ovoga Zakona (umnožak prosječne plaće u RH (link) i koeficijenta 0,65 što je za 2019. godinu 5.491,20 kn) i doprinosa prema osnovi temeljem koje je prijavljen kao osigurana osoba. Za člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge koji je osiguran po osnovi radnog odnosa i korisnik je mirovine, osim ako je korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, ne utvrđuje se ova obveza doprinosa.
  Navedeno će se postići godišnjim obračunom u kojem će se utvrditi eventualna razlika doprinosa za uplatu po rješenju Porezne uprave. Dakle, propisuje se godišnja obveza doprinosa za člana uprave koji na nadležnim Zavodima (HZMO i HZZO) nije osiguran po toj osnovi, već po nekoj drugoj, a prema sudskom registru trgovačkog suda je član uprave u trgovačkom društvu. Godišnja osnovica utvrđuje se kao razlika između osnovice na koju je član uprave osiguran npr. radni odnos i najniže propisane osnovice za člana uprave (umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta 0,65) na nivou godine. Ako je razdoblje mjerodavno za obračun doprinosa kraće od kalendarske godine, iznos godišnje osnovice razmjeran je broju dana za koje se utvrđuje obveza.
  Zakonom o doprinosima nije propisana obveza isplate plaće već samo minimalna osnovica na koju je potrebno obračunati doprinose.
  Uvođenjem obveze članu uprave kako je propisano novim člancima 187.c do 187.g ne mijenja se dosadašnji članak 21. stavak 2. Zakona odnosno članak 37. stavak 2. Zakona. Prilikom utvrđivanja godišnje obveze doprinosa priznaju se ostvarena oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću (mlada osoba do 30 godina života, osoba koja se prvi put zapošljava, dijete branitelja starijeg od 29 godina i radnik kojem društvo u kojem nije član uprave isplaćuje minimalnu plaću). Navedeno znači da za člana uprave zaposlenog u društvu u kojem obnaša tu dužnost obveznik plaćanja doprinosa po osnovi radnog odnosa je trgovačko društvo kao poslodavac (na osnovicu koja će se određivati na dosadašnji način) dok je za obveze doprinosa utvrđene prema godišnjoj osnovici sukladno člancima 187.c do 187.g obveznik plaćanja sam član uprave.
 • Brišu se odredbe o evidentiranju predujmova obveza doprinosa za pomorce – članove posade broda u međunarodnoj plovidbi.
 • Dodatno se uređuju odredbe o najvišoj godišnjoj osnovici.
 • Ukidanje dva doprinosa na osnovicu i to:
  – doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7% i
  – doprinosa za zaštitu zdravlja na radu od 0,5%.
 • Povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 16,5%.
Opis PLAĆA
(sada)
PLAĆA
(prijedlog)
PLAĆA
(sada)
PLAĆA
(prijedlog)
Članovi uprave
(za 2018.g.)
Član uprave
(za 2019.g.)
Neto plaća radnika 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 4.065,50 4.225,03
BRUTO PLAĆA = neto + 20% MIO iz bruto + porez + prirez 5.098,76 5.098,76 6.842,63 6.842,63 5.213,00 5.491,20
Doprinos za MIO I. stup 15% 764,81 764,81 1.026,39 1.026,39 781,95 823,68
Doprinos za MIO II. Stup 5% 254,94 254,94 342,13 342,13 260,65 274,56
Porez i prirez (odbitak 3.800,00, prirez 18%) 79,01 79,01 474,10 474,10 104,90 167,93
UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU: 15% + 0,5% + 1,7% 876,98 1.176,92 896,94
Doprinos za zdravstveno osiguranje 15% 764,81 1.026,39 781,95
Doprinos za zapošljavanje 1,7% 86,68 116,32 88,62
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu 0,5% 25,49 34,21 26,07
Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%
= UKUPNI DOPRINOSI NA PLAĆU
841,30 1.129,03 906,05
Ukupni troškovi/rashodi poslodavca 5.975,75 5.940,07 8.019,55 7.971,66 6.109,64 6.397,25
Razlika – smanjenje troška plaće 35,69 kn tj. 0,6% 47,90 kn tj. 0.6%
Razlika – povećanje troška plaće 287,61 kn

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *